Undervisning på Sæby Friskole Vær & Lær

Vi finder det vigtigt, at skolemiljøet er inspirerende og båret af et ligeværdigt og forpligtende
samvær.

Vi finder det vigtigt, at eleverne og personalet får mulighed for at udvikle sig personligt, fagligt og
socialt. Dette skal ske i et samspil mellem livslang læring og ansvaret for eget liv, samt for
helheden og andres liv. Derfor fokuserer vi på helhedsorienteret undervisning!

Gennem de humanistiske, naturfaglige og praktisk-musiske fag skal eleverne tilegne sig større
livserfaring, viden om sig selv og forståelsen af det samfund og den kultur vi lever i. Undervisningen tilrettelægges, så fagene indgår som en naturlig og integreret del af temaer, emner og projekter i løbet af skoleåret.

Fælles mål
På Sæby Friskole har vi valgt at følge folkeskolens Fælles Mål.
Fælles mål består af fagformål, kompetence mål og underliggende færdigheds- og vidensområder samt de vejledende
Færdigheds- og vidensmål. Ligeledes følger vi Børne- og Undervisningsministeriets vejledende læseplaner og undervisningsvejledninger for folkeskolens fag.

Læs mere om de enkelte fag ved at trykke på “mål”  mål for undervisningen.

Vi afslutter med folkeskolens prøver i 9. klasse.

Måden vi undervisner på er dog væsentligt anderledes
På Sæby Friskole skelner vi mellem to typer undervisningsuger.
Lige uger er Værkstedsuger og
Ulige uger er Fordybelsesuger.

Værkstedsugerne
har til formål at give eleverne ”værktøj” til at tilegne sig viden.
Alle fag er i spil, men fokus på færdigheder. F.eks. læsning, stavning, matematik, sprog, IT,
kildekritik, naturfag mm.

Fordybelsesugerne
I fordybelsesugerne tager undervisningen udgangspunkt i et overordnet tema/fordybelsesområde og følger derigennem også de vejledende læseplaner og undervisningsvejledninger.

Temaerne giver anledning til spørgsmål og fordybelse og ugerne slutter med en fremlæggelse og evaluering.
Familie og andre er altid
velkommen til disse fremlæggelser.

Eksempler på fordybelsesområder:
Verdensmålene, Eventyr, Efterår, Plante/spire projekt, Musical, Bondegården, Bondestenalderen, Kunst

Årsplan 
Planlægningen sker gennem en fastlagt årsplan, der tilgodeser impulsive og fleksibel ideer, tanker og invitationer.

De obligatoriske emner

Færdselslære
En del af skolen profil er at besøge og benytte det lokale foreningsliv, virksomhedsbesøg,
natur og kulturlivet. Det foregår primært på gåben og cykel og derigennem vil adfærd i
trafikken være en nødvendighed og naturligt at lægge undervisning i forbindelse med disse
turer. Færdselslære vil derfor være en del af undervisningen på alle skoletrin.

Sundhedsundervisning
I forbindelse med frokost i spisestuen undervises om indholdet af madpakkerne og
derigennem styrke fortællingen om vigtigheden af at spise og at spise varieret. Vi drikker
gåsevin til alle måltider og alle deltager i en fælles friskoleskål.
Morgensamlingen indeholder 4×10 (10 armstrækkere, 10 rygøvelser, 10 maveøvelser og 10
sek. planke). Derefter den daglig gåtur til stranden, uanset vejr og vind.
Vi har et godt samarbejde med kommunens sundhedsplejerske, som bl.a. underviser i
hygiejne.

Seksualundervisning
Seksualundervisningen vil blive indlagt i en fordybelsesuge, hvor også eksterne fagpersoner
vil blive indbudt. Sygeplejerske og andre relevante faggrupper vil undervise eleverne, da
emnet kan være tabubelagt, når hverdagens personale alene underviser i faget. Der vil være
en vægtning af faget i mellemtrinnet og en tyngde i udskolingen.

Familiekundskab
På Sæby Friskole arbejder vi med en ”skolefamilie”.
Det betyder, at vi dyrker det fælles. Vi skal ikke være venner, men vi skal være en
skolefamilie. Værdigrundlaget er en afgørende faktor i familiesynet.
Mange forskellige familietyper er repræsenteret på skolen. Samtale og projektarbejde om
forskelligheden ”derhjemme” og i verden, skal udvide deres kendskab og accept af
forskellighederne.

Uddannelsesvejledning
Uddannelse og job.
Skolens elever præsenteres for et alsidigt indblik af job og uddannelse gennem besøg på
lokale virksomheder og institutioner.
Håndværkere og andre gæster på skolen bydes altid ind til samtale, så eleverne møder og
oplever de mange jobs mennesker har valgt som livsvej.
Praktik bliver udbudt i udskoling med minimum en uges forløb.