Plan for evaluering af undervisningen på Sæby Friskole

Alle aktiviteter på friskolen betragtes som en del af undervisningen. Evalueringen omfatter således også frikvarterer, rengøringstimer, morgensamling, frokost m.m. samt alle arrangementer, udflugter, skolerejser o.l.

Det psykiske undervisningsmiljø

Formålet med denne plan er at skabe grobund for løbende initiativer, der kan sikre og styrke skolens undervisningsmiljø på såvel det psykiske, som det fysiske og æstetiske område. Personale, elever og forældre skal sikres en direkte eller indirekte medindflydelse på skolens handleplan gennem et bredt samarbejde. Morgensamlinger, frokost, arrangementer for forældre, skole/hjemsamtaler mm er eksempler på planlagt tid til dette.

Det fysiske undervisningsmiljø

Skolens fysiske undervisningsmiljø skal understøtte forskellige læringsmiljøer. Dette arbejde varetages primært af bestyrelsen i samarbejde med personalet. Vi arbejder løbende på at forbedre det samlede miljø både indendørs og udendørs, så skolen fremstår indbydende og inspirerende.
Det æstetiske undervisningsmiljø

I forbindelse med udsmykning på skolen tilstræbes en blanding af professionel kunst og elevarbejder. Eleverne har medansvar for indretning og orden/rengøring på skolen.

Sæby Friskole evaluerer undervisningen på følgende vis:

1. Den daglige dialog mellem medarbejdere og elever om undervisningen og elevernes udbytte heraf prioriteres højt. Eleverne er med til at sætte mål for eget udbytte, og der foretages opsamling og evaluering gennem samtaler med den enkelte elev.
2. Forud for skole-hjemsamtalerne, som afholdes 2 gange pr. skoleår og desuden efter behov, holdes der samtaler mellem skolens personale, familien og gerne eleven.
3. Ved skole-hjemsamtalerne gives tilbagemelding på elevens faglige, personlige og sociale udvikling.
4. Der afholdes forældremøder, hvor målsætninger og ønsker for udvikling præsenteres og drøftes. Her drøftes udvalgte fokusområder for friskolens samlede aktiviteter/undervisning.
5. For elever der deltager i specialundervisningsforløb laves der særlige handleplaner, som den ansvarlige for specialundervisningen evaluerer i forhold til.
6. Der gives standpunktskarakterer på 8. og 9. årgang i henhold til gældende regler herfor.
7. Folkeskolens prøver er et tilbud til alle elever på 9. årgang.
8. Der foregår tilsyn i henhold til Friskoleloven af en på generalforsamlingen valgt tilsynsførende.
9. På lærermøder året rundt evalueres aktiviteter, hvor alle elever har deltaget. Der tages referat heraf. Desuden kan enkelte elever drøftes, hvor særlige omstændigheder nødvendiggør dette.
10. Fagansvarlige lærere og skolens ledelse holder sig orienteret om udviklingen inden for de forskellige fagområder, samt udviklingen på skoleområdet generelt. Information herom og inspiration her fra deles i medarbejdergruppen og implementeres evt. i friskolens aktiviteter.
11. Der gennemføres i henhold til reglerne herfor undervisningsmiljøundersøgelser.
12. Der afholdes medarbejdersamtaler mellem skolens leder og den ansatte blandt andet med henblik på at sikre kvaliteten i medarbejderens arbejde med eleverne.
13. Bestyrelsen evaluerer egne aktiviteter og friskolens samlede aktiviteter løbende på bestyrelsesmøderne, hvoraf der tages referat.

Evalueringsplan for særlige indsatser på Sæby Friskole VÆR & LÆR

2018/19 Hvordan inddrager og udnytter Friskolen det lokale samfund: kultur, natur, foreninger, virksomheder mm.
2019/20 Hvordan oplever forældre og elever, at vores værdigrundlag bliver udlevet i praksis.
2020/21 Vi evaluerer på elevernes faglige udbytte.

Metoden er primær gennem samtale, diskussion og mulighed for skriftlige reaktioner. Konklusioner og tiltag evalueres efterfølgende. Evalueringerne foregår senest i april måned således, at ændringer i praksis, kan implementeres i det kommende skoleår.