Tilsyn på Sæby Friskole

Forældre og bestyrelse har valgt Lone Greve som tilsynsførende.
Valget er sket i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler.

• En tilsynsførende arbejder i henhold til Friskolelovens kapitel 3 § 9.
• Der udarbejdes en tilsynsrapport, som vil blive offentliggjort på skolens hjemmeside.
• Tilsynsrapporten fremlægges inden offentliggørelse på den ordinære generalforsamling i
foråret.

Kapitel 3 Tilsyn
§ 9. Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed.

Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves, jf. dog § 9 a. § 9 a. Forældrekredsen og bestyrelsen skal i fællesskab sikre, at en eller flere tilsynsførende varetager tilsynet med:

1) Elevernes standpunkt i dansk, matematik, engelsk og, hvis skolen er omfattet af § 8 a, stk. 5, historie,
2) At skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og
3) At skolen opfylder kravene i § 1, stk. 2, 2. pkt.*), og § 2, stk. 3, 1. pkt.**) Stk. 2. Forældrekredsen og skolens bestyrelse kan i stedet i fællesskab træffe beslutning om, at tilsynet med de forhold, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-3, skal føres af skolen ved selvevaluering efter en evalueringsmodel godkendt af børne- og  Undervisningsministeren, jf. § 9 e.Stk. 3. Gennemføres en beslutning om
selvevaluering, jf. stk. 2, ikke, finder stk. 1 anvendelse.

§1 Stk. 2. Frie grundskoler giver undervisning inden for børnehaveklasse og 1.-9. klassetrin, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Skolerne kan tillige omfatte 1-årig undervisning på 10. klassetrin.

§ 2 stk. 3. Undervisningssproget i en fri grundskole er dansk. I de tyske mindretalsskoler er undervisningssproget dog tysk. Børne- og undervisningsministeren kan i særlige tilfælde godkende, at undervisningssproget er et andet end dansk.

Tilsynsrapport 2021-2022

Tilsynsrapport 2020-2021

Tilsynserklæring 2019-2020

Tilsynsrapport 2018-2019