Tilsyn på Sæby Friskole

Forældre og bestyrelse valgt Lone Greve som tilsynsførende.
Valget er sket i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler.

• En tilsynsførende arbejder i henhold til Friskolelovens kapitel 3 § 9.
• Der udarbejdes en tilsynsrapport, som vil blive offentliggjort på skolens hjemmeside.
• Tilsynsrapporten fremlægges inden offentliggørelse på den ordinære generalforsamling i
foråret.

Udpluk af tilsynsrapporten – Sammenfatning af tilsynet
”Sammenfattende er skolens undervisning præget af en god faglighed og et trygt skolemiljø. Skolen tilstræber at skabe et hjemligt miljø, hvor tanken om skolefamilien, hvor man lærer og lever sammen udleves. Elevernes forskellige udgangspunkter, erfaringer og kompetencer anerkendes og bruges bevidst i fællesskabet.

På skolen skelnes mellem to typer undervisningsuger. ”Værkstedsuger” , hvor der er fokus på færdighedstræning f.eks. træning af læsning, sprog, færdighedsregning, IT-kompetencer, tegning og sang – og ”fordybelsesuger”, der er præget af projektundervisning, ud af huset aktiviteter, gæstelærere f.eks. havde skolen ved sidste besøg netop haft en en uge med HC Andersens eventyr og besøgt en kunstner der har arbejdet med at illustrere HC Andersens eventyr. Eleverne arbejdede med ham om at skildrer eventyrerne med oliefarver farver på lærred. En anden uge blev der arbejdet teoretisk og praktisk med med spireforsøg og et kartoffel-projekt og faglig. Tilgangen er
både i de humanistiske og naturvidenskabelige fag at udgangpunktet for læring er at eleverne har egne oplevelser og erfaringer som grundlag for den efterfølgende faglige bearbejdelse. Jeg oplever at der er stor tryghed og omsorg for eleverne og konstaterer at lærelysten og tilliden til at alle kan være med og alle kan lærer det der er nødvendig er stor.” Lone Greve

Kapitel 3 Tilsyn
§ 9. Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed.

Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves, jf. dog § 9 a. § 9 a. Forældrekredsen og bestyrelsen skal i fællesskab sikre, at en eller flere tilsynsførende varetager tilsynet med:

1) Elevernes standpunkt i dansk, matematik, engelsk og, hvis skolen er omfattet af § 8 a, stk. 5, historie,
2) At skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og
3) At skolen opfylder kravene i § 1, stk. 2, 2. pkt.*), og § 2, stk. 3, 1. pkt.**) Stk. 2. Forældrekredsen og skolens bestyrelse kan i stedet i fællesskab træffe beslutning om, at tilsynet med de forhold, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-3, skal føres af skolen ved selvevaluering efter en evalueringsmodel godkendt af børne- og  Undervisningsministeren, jf. § 9 e.Stk. 3. Gennemføres en beslutning om
selvevaluering, jf. stk. 2, ikke, finder stk. 1 anvendelse.

§1 Stk. 2. Frie grundskoler giver undervisning inden for børnehaveklasse og 1.-9. klassetrin, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Skolerne kan tillige omfatte 1-årig undervisning på 10. klassetrin.

§ 2 stk. 3. Undervisningssproget i en fri grundskole er dansk. I de tyske mindretalsskoler er undervisningssproget dog tysk. Børne- og undervisningsministeren kan i særlige tilfælde godkende, at undervisningssproget er et andet end dansk.

Tilsynsrapport 2018-2019